stomen

Precisielandbouw

Met precisielandbouw wordt inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water geminimaliseerd. Dit kan bijvoorbeeld door een GPS-systeem. Op de tractor communiceert het GPS-systeem met satellieten en zorgt ervoor dat de tractor op het land tot op 1 centimeter nauwkeurig wordt aangestuurd. Deze GPS-besturing wordt met name toegepast bij het plantklaar maken van de akkers, het maken van de bedden, de bemesting, de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en de beregening van het gewas.

We leggen dit systeem aan de hand van een voorbeeld met bemesting uit. Dankzij de inzet van GPS wordt uitsluitend daar bemest waar het gewas wordt geplant. Door vloeibare meststoffen in het depot toe te dienen, spoelt er minder meststoffen uit naar het oppervlaktewater. De kunstmest wordt eenmalig, in het depot en plaatselijk toegediend. Dankzij deze werkwijze bespaart de teler kunstmest en vindt er minder uitstoot van CO2 plaats. Dankzij minder bewerkingen op het land, wordt de bodemstructuur ook minder aangetast en kan een plant zo natuurlijk mogelijk groeien.

Ook de rijpaden die door de GPS-besturing ontstaan, worden benut bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor wordt de overlap in het spuiten tot een minimum beperkt. Dit resulteert tot een besparing van 5% in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Zoals op de infographic hiernaast is weergegeven staan op het land GPS sensoren die in verbinding staan met de GPS panelen in de lucht, de computer op de tractor en de computer op het bedrijf. Hierdoor kan de teler precies bepalen waar de trekker zich in het land bevindt. Waardoor deze kaarsrechte lijnen kan trekken en uitsluitend daar bemest waar het gewas wordt geplant.